EPM Datas miljöpolicy

EPM Data strävar i vårt dagliga arbete att minska miljöpåverkan och därmed bidra till en ren och hälsosam miljö. I alla företagets verksamheter ska vi verka för att minimera verksamhetens klimatavtryck och en god miljö genom att hushålla med naturens resurser såsom råvaror, material, energi och vatten samt förebygga föroreningar.

  • Producera våra tjänster med miljövänlig teknik såsom resursbesparande virtualisering i miljöcertifierade datacenter
  • Skapa intresse och engagemang för miljöarbete bland anställda och öka medarbetarnas medvetenhet för hur vi kan ta mer hänsyn till miljön i vårt dagliga arbete
  • Välja produkter som kan anses som bästa miljöval, i den mån det är möjligt
  • Sortera och återvinna utrangerat material för att minimera klimatavtrycket
  • Se till att använda miljövänliga alternativ för person- och varutransporter
  • Vid val av leverantörer skall miljöaspekter beaktas
  • Öppet redovisa vårt miljöarbete och utforma verksamheten så att miljölagar och andra för verksamheten ställda bindande krav utgör miniminivån för våra åtgärder
  • Utveckla vårt miljöarbete och vårt miljöledningssystem genom ständiga förbättringar

För att uppnå detta, och för att upprätthålla den nivå av kontroll och spårbarhet som krävs för att visa överensstämmelse med erkända processer, ska EPM Data upprätthålla ett miljöledningssystem baserat på de krav som ställs i den internationella standarden ISO 14001.
I likhet med övriga policyer (policy för tjänstehantering, policy för informationssäkerhet) revideras denna policy årligen vid behov